Pronájem areálu

Pronájem areálu Hájovny

Pronájem areálu Hájovny je možný pouze pro místní občany.

Pronájem areálu se řídí níže uvedeným ceníkem a nájemním řádem.

Zarezervování areálu Hájovny je možné u Radka Sokola

(osobně, nebo na telefoním čísle: 604 924 156)

Rezervační kalendář zde

CENÍK

Ceny se týkají jednodenního pronájmu s individuálním rozšířením před a po na přípravy a úklid dle časových možností s ohledem na provoz areálu Hájovny

 

 Základní cena:            2000 Kč

 

Příplatky:        - druhý a všechny další pronájmy v daném roce:                 + 1000 Kč

                        - akce pro méně než 20 osob:                                                   - 500 Kč

                        - akce vyžadující uzavření Hájovny v pátek nebo v neděli:  + 1500 Kč

                        - specifické požadavky či okolnosti                                          individuální

 

Ceny pronájmů se mohou ve zvláštních případech po domluvě s pronajímatelem změnit.

NÁJEMNÍ ŘÁD AREÁLU HÁJOVNY

 - SH ČMS – sbor dobrovolných hasičů Horky (dále pouze jako „pronajímatel“) vykonává svěřenou správu nemovitosti ve vlastnictví obce Horky, a to: Areálu Hájovny, který se skládá z objektu č.p. 59, parkoviště a asfaltového hřiště.

- areál není možno pronajmout osobám mladším 18. let.

- areál je možné pronajmout pouze osobě s trvalým pobytem v obci Horky, nebo osobě vlastnící budovu v obci Horky.

- termín na pronájem areálu je nutné nahlásit nejpozději 14 dní předem správci objektu.

- pronajímatel si vyhrazuje právo již nahlášený pronájem zrušit nebo přesunout na jiný termín a to nejpozději 3 měsíce před termínem daného pronájmu.

- pronajímatel objektu má právo bez udání důvodu odmítnout požadavek na pronájem areálu.

- zájemce o pronájem areálu je povinen nejpozději 14 dní před termínem pronájmu oznámit podrobnosti plánovaného využití areálu. Tj.: počet účastníků, účast kapely nebo hudebníka, dovezené vybavení (např. gril, bazén, apod.), případně další informace vyžádané pronajímatelem areálu.

- všichni přítomní v areálu Hájovny v době pronájmu jsou povinni dodržovat platné zákony a vyhlášky České republiky. Rovněž jsou nájemníci povinni dodržovat místní obecní vyhlášky. Zejména se jedná o zákaz odpalování ohňostrojů a jiné pyrotechniky mimo datum 31.12.

- pronajímatel má nárok si před započetím pronájmu areálu od nájemníka vyžádat vratnou kauci ve výši, kterou pronajímatel uzná za vhodnou. Z této částky můžou být před jejím vrácením po skončení pronájmu strženy náklady na kompenzaci případných vzniklých škod. Nebude-li vratná kauce složena, či bude složena v nedostatečné výši, je nájemce povinen po skončení pronájmu nahradit pronajímateli veškeré škody vzniklé během tohoto pronájmu v jejich skutečné výši.

- peníze za pronájem areálu jsou nájemníci povinni zaplatit nejpozději při předávání areálu po skončení pronájmu. Cena pronájmu se řídí aktuálním ceníkem.

- úklid před započetím pronájmu zajišťuje pronajímatel. Úklid areálu po skončení pronájmu zajišťuje nájemce, který má povinnost prostory vyklidit a předat jej pronajímateli ve stavu způsobilém k dalšímu užívání a ve stavu, v jakém jej převzal.

- nájemce je povinen umožnit pronajímateli, resp. správci objektu, přístup do pronajatých prostor za účelem kontroly řádného užívání prostor a provedení nutných, bezodkladných oprav nebo úprav v pronajatých prostorách.

- před pronajetím areálu bude z řad nájemníků zvolena odpovědná osoba ručící za pronajatý Areál Hájovny. Zvolená odpovědná osoba vlastnoručním podpisem nájemní smlouvy potvrdí, že byla seznámena s nájemním řádem areálu Hájovny, že mu rozumí a bude zodpovědně plnit své povinnosti. Tato osoba musí mít trvalé bydliště v obci Horky, nebo vlastnit budovu v obci Horky.

 

Odpovědná osoba po dobu pronájmu areálu Hájovny:

- dohlíží na plnění nájemního řádu areálu Hájovny všemi zúčastněnými

- ručí za celý areál Hájovny včetně vybavení.

- nese hmotnou odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

- zajistí nepřekročení povolené hladiny hluku v době nočního klidu od 22:00 do 6:00.

- komunikuje se zvoleným dohlížitelem z řad SDH Horky a se správcem objektu.

- zajišťuje úklid areálu

- zajišťuje předání peněz za pronájem areálu dohlížiteli z řad SDH Horky

- přebírá a předává areál dohlížiteli z řad SDH Horky

- před začátkem pronájmu bude z řad SDH Horky určen zodpovědný dohlížitel, který potvrdí vlastnoručním podpisem nájemní smlouvy, že je seznámen se svými povinnostmi a bude je svědomitě plnit.

 

Dohlížitel z řad SDH Horky po dobu pronájmu areálu Hájovny:

- zajišťuje úklid před pronájmem areálu

- zajišťuje předání a převzetí areálu.

- vybírá peníze za pronájem areálu a vybavení

- má právo si od nájemníka vyžádat vratnou kauci a určit její výši.

- v případě porušení nájemního řádu má právo zasáhnout a vzniklou situaci vyřešit

- v případě hrubého nebo soustavného porušování nájemního řádu má právo okamžitě pronájem ukončit a nechat vyklidit areál.

- nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a případné právní problémy.

- nenese žádnou odpovědnost za případné porušení platných zákonů a vyhlášek České republiky nájemníky.

- kontroluje stav areálu a vybavení po pronájmu a v případě zjištěné škody nárokuje její uhrazení.